Information från MSCs årsstämma 2016 

MSC Group AB (publ) höll årsstämma den 10 maj 2016.

 

Årsstämman har tagit följande beslut i sammandrag:

 

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2015.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015 samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer.

Styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Vidare omvaldes Per Hallerby och nyvaldes Margareta Strandbacke, Carina Erlandsson, Per Råghall och Jan Save.

Per Hallerby valdes till ordförande i styrelsen.

Margareta Strandbacke, född 1957, är socionom och har tidigare erfarenhet som b la VD CAG Arete, Vice koncernchef CAG Group. Margareta är i dag Business Area Manager hos Dfind IT Executive.

Carina Erlandsson, född 1974, är civilekonom och har tidigare erfarenhet som bl a styrelsemedlem i flera av Bisnodes dotterbolagsstyrelser, tf CFO Bisnode. Carina är idag Group Business Controller hos Bisnode AB.

Pär Råghall, född 1950, är systemvetare och har tidigare erfarenhet som dotterbolagschef inom SYSteam/EVRY-koncernen och affärsområdeschef hos Enator.

Jan Save, född 1944, är jurist och är delägare i advokatbyrån Hammar i Uddevalla. Jan har en lång erfarenhet av affärsjuridik.

Arvode till de av stämman utsedda ordinarie ledamöterna ska utgå om sammanlagt 420 tkr att fördelas med 120 tkr till ordföranden och 75 tkr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

 

Läs hela pressmeddelandet på MSCs webb!


Dela på